top of page
iStock-1288318055.jpg
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
Като лицензиран консултант в строителството, с екипа ни преглеждме проектната документация по всички части и констатираме сътветсвитето ѝ с нормативните изисквания. В резултат на прегледа ние издаваме комплексен доклад оценка за съответствието, на базата на който се издава разрешение за строеж.
bottom of page