top of page

Въпроси и отговори:

Предимства за работа със Строителен консултант:
1. Квалифицирани умения на консултанта - Квалифицирана консултантска фирма ще има директния опит, от който се нуждае вашият проект.
2. Знание - Опитните ръководители използват знанията научени от годините на работа по подобни проекти, и ги прилагат към вашия проект. Те избягват типични грешки, които се допускат в сферата и препоръчват методи за спестяване на разходи.
3. Без конфликт на интереси – Строителният консултант няма друг интерес, освен този на клиента. Всички други участници в строителния процес - наемодатели, снабдители и изпълнители имат заложен интерес, който може да повлияе на проектните решения и да доведе до излишни разходи.
4. Минимизира риска -  Съвместната работа с Консултант по строителството намаля до минимум скъпоструващите грешки, което често се случва, поради липсата на подходящ опит.
5. Качество - Проектите могат да включват участието на до 15 различни консултанта, изпълнители и доставчици – вариращи от архитекти и инженери до главни изпълнители и специализирани доставчици – често работещи при най-строгите времеви ограничения. Строителния контрол осигурява добра комуникация и координация между всички участници в работния процес.
6. От началото до края – Като Строителен консултант и Ваш доверен партньор, ние ще наблюдаваме целият ви проект от планирането до реализирането му.
  • Участници в строителния процес:
Съгласно закона участниците в строителния процес са: възложител, строител, проектант, лицето извършващо строителен надзор.
Възложител - Възложителят е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Той  организира целия строителен процес, като сключва договори с всички останали участници относно извършваната от тях дейност и отговаря за стартирането на строежа съгласно изискванията на закона. 
Строител (Изпълнител) - Строителят е лице или фирма, което по договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.  Строител, изпълняващ строеж от първа до пета категория, задължително трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България.
Проектант - Проектантът е лицето или фирмата, което е изготвило инвестиционния проект. Тези специалисти трябва да притежават проектантска правоспособност, тоест да имат удостоверение, издадено от Камарата на архитектите, съответно Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и въз основа на него да са вписани във водените от камарите публични регистри.
Лице, упражняващо строителен надзор – консултант - Лицето, упражняващо строителен надзор – консултант е търговец, който извършва оценка за  съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и/или упражнява строителен надзор при изпълнение на строежите, въз основа на писмен договор с възложителя.
Консултантът осъществява контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите в строителния процес, като подписва всеки от тях; при установяване на нарушения в процеса е задължен да уведоми ДНСК; следи за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; носи отговорност за неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти и др.
След приключването на строителните дейности изготвя окончателен доклад. Наличието на доклад е условие за издаването на разрешение за ползване на строежа за строежите от първа, втора и трета категория, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежите четвърта и пета категория.
  • Как и от кого се издава разрешение за строеж?
Задължително изискване е строежите да се изпълняват при влязло в сила разрешение за строеж.
Разрешение за строеж може да се издаде само на собственика на имота или  на лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот.
Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.
В случай, че имате съмнения за допуснати нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, следва да се обърнете към администрацията на съответния район при Столична община, на територията на който е разположена жилищната Ви сграда. Съгласно Закона за устройство на територията общинската (районната) администрация осъществява контрол по прилагане на одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, както и по спазване на действащите нормативни актове за устройство на територията по отношение на строежите, които се извършват в териториалния обхват на района.
При констатирани нарушения, допуснати от извършителите на строежа, кметът на общината има правомощия да наложи глоби или имуществени санкции на нарушителите, както и да издаде заповед за спиране на строежа.
В случай, че се констатира незаконен строеж, кметът на общината (района) е длъжен да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол за предприемане на действия  по премахване.
  • За кои строежи не се открива строителна площадка , а само се заверява заповедна книга?
За строежите от шеста категория по чл.147,ал.1, т.2,3,5, 7 и 8 на ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти се съставя Раздел II, на протокол образец № 2 „Определяне на строителна линия и ниво на строежа”  .
За останалите строежи от шеста категория не се съставят актове и протоколи.
Редът и условията за съставяне на актове и протоколи са определени с наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителство (ДВ, бр.72/2003г.).
В някои случаи при вътрешни преустройства  без засягане на конструкцията на сградата не се налага съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво. Преценката в тези случаи се прави от квалифицирани и технически правоспособни лица – участници в строителството.
 
  • Каква е процедурата за преустройство на помещение? Могат ли да се променят одобрени инвестиционни проекти преди издаването на разрешението за ползване на строежа?
След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрените инвестиционни проекти се допускат само в обхвата на така наречените съществени отклонения по чл.154, ал.2,т.5,6,7 и 8 от ЗУТ;
Преценката за допустимост на измененията следва да бъде направена от проектанти имащи пълна проектантска правоспособност, както и от лицето , което ще извършва оценка на съответствието на проекта и от главния архитект на съответната община , който ще одобри проекта.
Измененията се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие от страна на заинтересованите лица по чл. 149, ал.2 на ЗУТ.
Допуснатите изменения се отбелязват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се определят като допустими ( допускат се ) преди реализирането им.

 

Търсене: строителен надзор, строителен надзор ловеч, строителен надзор троян, строителен надзор тетевен, строителен надзор плевен, консултантски услуги, узаконяване на постройки, узаконяване на строеж, архитектура, строителство, издаване на разрешение за строеж, разрешение за строителство, виза за проучване и проектиране, консултантски услуги ловеч, проектиране, проектиране ловеч, проектантски услуги, проектантски услуги ловеч, строителни услуги, строителни услуги ловеч, архитектурни услуги, строителство, строителство ловеч, електропроектиране ловеч, електропроектиране, консултантски услуги троян, проектиране троян, проектантски услуги троян, архитектурни услуги троян, електропроектиране троян, община ловеч проектиране, община троян проектиране, проектиране на къща, проектиране на кухня, проектиране на къща ловеч, проектиране на къща троян, проектиране на електрически инсталации, проектиране на електрически инсталации ловеч, проектиране на електрически инсталации троян, издаване на виза за проектиране ловеч, издаване на виза за проектиране троян, разрешение за строеж ловеч, разрешение за строеж троян, издаване на разрешение за строителство ловеч, издаване на разрешение за строителство троян, разрешение за строителство ловеч, разрешение за строителство троян, издаване на разрешение за строеж, издаване на разрешение за строеж ловеч, издаване на разрешение за строеж троян, виза за проучване и проектиране ловеч, виза за проучване и проектиране троян, проектанти ловеч, проектанти троян, архитекти ловеч, архитекти троян, проектиране ловеч цени, проектиране троян цени, проектиране на къща ловеч цени, проектиране на къща троян цени, проектиране тетевен, проектиране на къща тетевен, проектиране тетевен цени, проектиране Плевен, проектантски услуги Плевен,електропроектиране Плевен, проектиране София, проектантски услуги София, електропроектиране София, фотоволтаик цена, фотоволтаик цена ловеч, проектиране на фотоволтаик, идеен проект за фотоволтаик, изграждане на фотоволтаик, къща за гости цена цена, къща за гости цена ловеч, проектиране на къща за гости цена ловеч, изграждане на фотоволтаик ловеч, изграждане на фотоволтаик цена, проектиране на склад, проектиране на складово помещение, изграждане на склад, проектиране на цех, проектиране на производствен цех, проектиране на производствена база, строителен контрол, строителен контрол и консултации, проектиране тетевен, проектиране ябланица, строителен надзор софия, контрол по строителството софия, контрол по строителството ловеч, контрол по строителството троян, архитекти свищов, архитекти плевен, архитекти софия, проектиране на къща софия цени

 

bottom of page