• ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

  • СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАТНСКИ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

  • ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ

  • СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО. УЗАКОНЯВАНЕ

Като лицензиран консултант в строителството ние издаваме комплексен доклад оценка за съответствието, на базата на който се издава разрешение за строеж.

Строителният надзор е задължителен участник в строителството. Ние следим за качественото изпълнение и безпроблемно въвеждане в експлоатация. Изготвяме и подписваме всички актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредбата. Контролираме правилното изпълнение на СМР. Изготвяме и окомплектоваме нужната документация за въвеждане в експлоатация.

Техническият паспорт на съществуващ  строеж  се съставя въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа. Същият дава становище за устойчивостта на сградите и съоръженията, и за тяхната безопасност и ползване.